WATKEM

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ – „WATKEM NAPĘDZAMY WAKACJE”

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ

„WATKEM NAPĘDZAMY WAKACJE” z dnia 3 lipca 2023 r.

Regulamin sporządzony i opublikowany przez spółkę „WATKEM” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów, NIP: 8133194036, REGON: 691536136, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000193950, kapitał zakładowy: 2.443.500,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych, 00/100) opłacony w całości (zwaną dalej: „WATKEM”).

§1

Niniejszy regulamin określa zasady promocji wakacyjnej o nazwie: „WATKEM

NAPĘDZAMY WAKACJE” organizowanej przez WATKEM (zwanej dalej: „Promocją”).

§2

Osoba fizyczna która pomiędzy godziną 0:00 w sobotę a 23:59 w niedzielę dokona na stacji paliw należącej do WATKEM zakupu benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG do zbiornika pojazdu samochodowego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( paragon bez NIP) otrzyma rabat na ów zakup w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za każdy zakupiony litr paliwa.

§3

Osoba wskazana w §2 celem skorzystania z Promocji zgłasza swój zamiar sprzedawcy obsługującego stację paliw na której dokonano tankowania.

§4

Promocja obowiązuje w okresie od 8 lipca 2023 r. do dnia 27 sierpnia 2023 r.

§5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez WATKEM.

§6

Regulamin zostanie uchwalony przez zarząd WATKEM oraz opublikowany poprzez zamieszczenie jego odpisów na stacjach paliw należących do WATKEM oraz na stronie internetowej WATKEM.

§7

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy

Kodeksu cywilnego.

DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

30

lat doświadczenia

10

stacji paliw

9

stacji kontroli pojazdów

1

hotel