WATKEM

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ – „WAKACYJNA PROMOCJA WATKEM”

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ

„WAKACYJNA PROMOCJA WATKEM” z dnia 9 lipca 2024 r.

Regulamin sporządzony i opublikowany przez spółkę „WATKEM” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów, NIP: 8133194036, REGON: 691536136, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000193950, kapitał zakładowy: 2.443.500,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych, 00/100) opłacony w całości (zwaną dalej: „WATKEM”).

§1

Niniejszy regulamin określa zasady promocji wakacyjnej o nazwie: „WAKACYJNA PROMOCJA WATKEM” organizowanej przez WATKEM (zwanej dalej: „Promocją”).

§2

Osoba fizyczna posiadająca kupon promocji wakacyjnej w aplikacji WATKEM, która pomiędzy godziną 0:00 w piątek a 23:59 w niedzielę dokona na stacji paliw należącej do WATKEM zakupu benzyny, oleju napędowego lub gazu na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej otrzyma rabat na ów zakup w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za każdy zakupiony litr paliwa.

§3

Osoba wskazana w §2 celem skorzystania z Promocji zgłasza swój zamiar sprzedawcy obsługującego stację paliw na której dokonano tankowania.

§4

Promocja obowiązuje w okresie od 12 lipca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez WATKEM.

§6

Regulamin zostanie uchwalony przez zarząd WATKEM oraz opublikowany poprzez zamieszczenie jego odpisów na stacjach paliw należących do WATKEM oraz na stronie internetowej WATKEM.

§7

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy

Kodeksu cywilnego.

  •  
  •  
  •  
  •  

DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

30

lat doświadczenia

11

stacji paliw

9

stacji kontroli pojazdów

1

hotel