WATKEM

Budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 154,84 kWp w przedsiębiorstwie WATKEM Sp. z o.o.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

13592

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 na adres siedziby Zamawiającego:

WATKEM Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 4
35-307 Rzeszów

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczegółowe lub rodzajowe, które należy dołączyć do oferty. Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta. Ponadto na kopercie należy wpisać: „Budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 154,84 kWp w przedsiębiorstwie WATKEM Sp. z o.o.”

Pozostałe informacje dla Oferentów:

• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

• Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta.

• Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

• Zmiany, poprawki i uzupełnienia w ofercie muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

• Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. Do powiadomienia o wycofaniu oferty należy załączyć dokument rejestrowy pobrany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Puterla

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 402 065

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 154,84 kWp posadowionych na dachach budynków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie WATKEM Sp. z o.o.”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (nabór RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Każdy z oferentów ma prawo wystąpić do Zamawiającego o możliwość przeprowadzenia osobistej wizji lokalnej w miejscach budowy instalacji PV (po wcześniejszym umówieniu).

Zakres prac (dla wszystkich mikroinstalacji):

1) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, systemu TIK, liczników etc. dla wszystkich mikroinstalacji.
2) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu modułów PV na dachach budynków.
3) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy modułami PV.
5) Budowa ochrony uziemiającej/odgromowej, przeciwpożarowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
6) Montaż na konstrukcjach wsporczych modułów PV.
7) Budowa przyłączy nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe).
8) Dostawa i montaż systemów monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV.
9) Przyłączenie instalacji PV do wewnętrznych instalacji elektrycznych.
10) Dokonanie rozruchu instalacji.
11) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji PV i przeszkolenie personelu Zamawiającego.
12) Wsparcie Zamawiającego podczas wnioskowania o wydanie warunków przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie WATKEM Sp. z o.o.”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem projektu jest:

• wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi;
• wspieranie efektywności energetycznej;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych PM;
• zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, poprawa stanu jakości środowiska;
• promowanie strategii niskoemisyjnej;
• optymalizacja zużycia energii elektrycznej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa beneficjenta;
• tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej;
• poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągnięta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju;
• zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachach budynków wg schematu:

• 39,76 kWp; ul. Podkarpacka 18A, 39-959 Rzeszów, min. 2 inwertery;
• 39,76 kWp; Rudna Mała 47W, 39-959 Rzeszów, min. 2 inwertery;
• 36,12 kWp; ul. Mickiewicza 80, 37-300 Leżajsk, min. 2 inwertery;
• 39,20 kWp; ul. Okulickiego 16, 39-959 Rzeszów, min. 3 inwertery.

Parametry modułu PV:

• fabrycznie nowe (rok prod. 2018) moduły fotowoltaiczne o mocy min. 280 Wp każdy;
• min. 60 ogniw, min. 3 diody bypass w module;
• min. 5 bussbar w module;
• waga maks. 18,5 kg;
• współczynnik sprawności modułu: ɳ ≥ 17,7%;
• współczynnik wypełnienia modułu: FF ≥ 0,765;
• klasa stosowania: A lub wyższa;
• stopień ochrony: min. IP67;
• wyprodukowany w zakładach ISO 9001/14001; producent modułów PV powinien znajdować się na aktualnej liście Bloomberg NET Tier 1.

Gwarancja producencka (produktowa) na moduł musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat. Liniowa gwarancja stałej mocy musi wynosić min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku zachowanie min. 97,5% mocy początkowej, a po 25 latach min. 80,0% mocy początkowej.

Moduł PV musi posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzający pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 oraz testów odporności modułów na obciążenie min. 5.400 Pa. Każdy moduł PV musi pozytywnie przejść fabryczne próby flash-testu; wyniki flash-testu muszą w jednoznaczny sposób potwierdzać spełnianie przez każdy moduł PV ww. wymagań – będzie to weryfikowane przez Zamawiającego po dostarczeniu modułów na miejsce instalacji przed montażem.

Parametry inwerterów:

• topologia beztransformatorowa trójfazowa;
• moc znamionowa: dostosowana do mocy instalacji PV (moc inwerterów: 85-100% mocy instalacji PV);
• stopień ochrony: min. IP65/ IP21 (out/in);
• maksymalna sprawność ≥ 97%;
• min. 5 lat gwarancji;
• wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
• możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe.

Parametry konstrukcji wsporczej:

• konstrukcja mocująca moduły do dachu istniejącego budynku o wysokiej wytrzymałości, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej;
• wymagany minimalny okres gwarancji na konstrukcję (na występowanie wad ukrytych) oraz na montaż – min. 5 lat.

Parametry TIK:

• niezależny inteligentny system monitorowania i zarządzania on-line instalacją fotowoltaiczną, wyposażony w moduł komunikacyjny;
• monitoring stały pracy instalacji PV: ilość wyprodukowanej energii (doba, miesiąc, rok, łącznie); napięcie DC – każdy MPPT; moc chwilowa DC i AC; napięcia fazowe AC; informacje bieżące o błędach pracy instalacji; cykl poboru danych – min. 5 minut.
• min. 5 lat gwarancji.

Parametry okablowania DC:

• przewody giętkie miedziane, przekrój min. 1 x 6 mm2;
• giętkość żyły min. 5 klasa;
• złączki w standardzie MC4;
• izolacja i powłoka zewnętrzna: guma bezhalogenowa nierozprzestrzeniająca płomienia, niewydzielająca dymu;
• odporność na UV, ozon, amoniak i wodę: min. AD8;
• żywotność min. 25 lat.
• możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC).

Montaż instalacji:

• Gwarancja wykonania udzielana przez Wykonawcę (gwarancja montażowa) – min. 5 lat.
• Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09 332 000-5 Instalacje słoneczne
45 000 000-7 Roboty budowlane
45 000 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45 262 640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia prac: 1 lub 2 kwartał 2019 r. Termin realizacji zamówienia, wynikający z zobowiązań Zamawiającego wobec instytucji zarządzającej konkursem – nie później niż do dnia 15.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. W celu udowodnienia spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej 4 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 39,00 kW każda.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym, zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność montażu oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz:

a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art.145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub

b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub

c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą również dysponować osobą posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, będącą czynnym członkiem OIIB i posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalnościach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, t.j. OC w zakresie działalności związanej z projektem; każdy Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym ubezpieczenie musi odnosić się do całego okresu potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego, związanej z projektem. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności ww. ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiających związanej z projektem.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

• kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) na kwotę min. 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

• oświadczenie według załącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 650 tys. PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego związanej z projektem.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowe warunki

W ramach projektu Zamawiający zapewni nadzór inwestorski zgodnie z prawem budowlanym. W jego zakres wchodzić będzie kontrola kierownika budowy w zakresie: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy nieprawidłowo wykonanych robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi, jakie muszą spełniać instalacje; zgodnie z art. 7 ust. 8 d9 PE przyłączane instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 PE, to jest w szczególności zapewniać:

a) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji;
b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
c) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii;
d) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii;
e) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska;
f) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za energię.

Ponadto instalacje muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa budowlanego o ochronie przeciwporażeniowej, ochronie ppoż oraz w wydanych warunkach przyłączenia, o ile istnieje konieczność ich wydania. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania technicznej eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 i 2 PE i w PN-EN 50438.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr 98 8642 1126 2012 1119 3045 0001 tytułem: „Wadium w postępowaniu na budowę instalacji OZE w WATKEM Sp. z o.o.”. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty (w formie oryginału lub odpisu wystawionego lub poświadczonego przez podmiot potwierdzający wpłatę, albo w formie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia sporządzonego na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe, który nie wymaga podpisu ani stempla).

Wadium zostanie zwrócone niewybranym Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania. Zgodnie z artykułem 70 § 2 k.c., jeżeli uczestnik postępowania mimo wyboru jego oferty uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator postępowania może pobraną sumę wadium zachować. Ponadto wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18.10.2014 r. (jedn. tekst: Dz.U z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.

2) Wymaga się, aby Oferent dołączył do oferty karty katalogowe oferowanego modułu PV oraz inwerterów, wystawione przez producentów tych urządzeń, zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów urządzeń. W przypadku kart katalogowych opisujących kilka urządzeń (np. kilka modeli modułów PV wchodzących w skład jednej serii lub rodziny modułów), Oferent musi wyraźnie wskazać (przez czytelne zaznaczenie), które z opisywanych karcie katalogowej urządzeń proponuje w swej ofercie.

3) Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) – min. 60 dni.

4) Oferenci mają obowiązek stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. Wszystkie elementy zamówienia powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi na czas realizacji zamówienia normami i przepisami. Wszelkie dostarczone urządzenia powinny posiadać certyfikaty CE oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i przepisy.

5) Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, rusztowania itp. o ile będą wymagane. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Oferent, którego oferta zostanie wybrana, wyraża zgodę na przeprowadzenie badań na zgodność z deklarowanymi, parametrów oferowanych przez siebie modułów PV w niezależnym laboratorium badawczym – badanie zostanie wykonane na koszt Oferenta. Badane parametry: Isc – prąd zwarcia modułu; Imp – prąd w punkcie mocy maksymalnej; Voc – napięcie obwodu rozwartego; Vmp – napięcie w punkcie mocy maksymalnej; PM – moc maksymalna; FF – współczynnik wypełnienia charakterystyki, Eff – sprawność konwersji promieniowania; charakterystyka prądowo-napięciowa ogniw fotowoltaicznych w warunkach STC.

7) Pozostałe ustalenia:

• warunki płatności – płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego; forma płatności – przelew bankowy na rachunek wskazany w fakturze Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

1) zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami pkt. 6.5.2. 22) ZO lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

2) zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej:

a) zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:

• warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi, zapewniającymi właściwą jakość wykonania (fakt ten musi być potwierdzony na piśmie),
• wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
• z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
• konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron,
• następstw wprowadzania zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
• jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym; zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem; termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac; wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy,

b) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza uprawnienie do dokonania ewentualnej zmiany.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej Stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy z oświadczeniami.

2) Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) – poświadczone za zgodność z oryginałem.

3) Karty katalogowe modułu PV oraz inwerterów – poświadczone za zgodność z oryginałem.

4) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami – poświadczone za zgodność z oryginałem.

5) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – poświadczone za zgodność z oryginałem.

6) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z KRK o niekaralności: w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa Oferenta (właściciela, członków zarządu, osób reprezentujących, podmiotu).

7) Potwierdzenie wniesienia wadium przez Oferenta.

8) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta (referencje, protokoły odbioru itp.) – poświadczone za zgodność z oryginałem.

9) W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum, należy dołączyć dokumenty właściwe dla konsorcjum (określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), w tym pełnomocnictwo określające który z partnerów będzie reprezentował pozostałych przed Zamawiającym, który z partnerów będzie świadczyć będzie obowiązki gwarancyjne i serwisowe wobec Zamawiającego itd.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej, powiększoną o stosowny podatek VAT) – 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min / C of) * 60%, gdzie:

C – ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min – cena z oferty z najniższą ceną;
C of – cena z oferty ocenianej;

2) gwarancja kluczowych komponentów instalacji fotowoltaicznej – 20%; składa się z gwarancji na:

a) moduły fotowoltaiczne; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G1 = (G1 of / G1 max) * 10%, gdzie:

G1 – ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G1 max – najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G1 of – okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 15 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 15-letnie (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy producent modułów udziela dłuższej gwarancji produktowej).

b) inwertery fotowoltaiczne; minimum 5 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G2 = (G2 of / G2 max) * 10%, gdzie:

G2 – ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G2 max – najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G2 of – okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 10 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 10-letnie (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy producent inwerterów udziela dłuższej gwarancji produktowej).

3) czas reakcji serwisowej – 20%; przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przybycia przez ekipę techniczną Wykonawcy na miejsce lokalizacji instalacji PV w sytuacji, gdy próby usunięcia awarii w trybie on-line (zdalnie) nie przynoszą skutku – 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

T = (T min / T of) * 20%, gdzie:

T – ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T min – najkrótszy zaoferowany czas reakcji;
T of – czas reakcji z oferty badanej.

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów:

a) w stosunku do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;

b) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

d) osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e) którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Każdy z Oferentów może w niniejszym postępowaniu występować jednocześnie tylko w jednej roli, tj. albo jako samodzielny Oferent albo jako członek konsorcjum. Niedopuszczalne jest występowanie przez Oferenta jednocześnie w dwu lub więcej rolach, tzn. bycie członkiem dwóch lub więcej konsorcjów lub bycie jednocześnie samodzielnym Oferentem i członkiem konsorcjum.

Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

WATKEM Sp. z o.o.

Adres

Armii Krajowej 4

35-307 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

+48 17 850 15 14

NIP

8133194036

Numer naboru

RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16